Linkedin Kolossos Security - Υπηρεσίες Φύλαξης
Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να αποκτήσετε άδεια security |

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να αποκτήσετε άδεια security

Περισσότερα

 

Αποφασίσατε πως ήρθε η στιγμή να αναζητήσετε εργασία σε μια εταιρία security;

Τότε, θα πρέπει να γνωρίζετε τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε, προκειμένου να αποκτήσετε άδεια security για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Παρακάτω ακολουθούν τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εργασίας προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.). Όλοι οι εργαζόμενοι σε εταιρείες Security πρέπει βάσει του νόμου να φέρουν άδεια εργασίας (Σχετ.: Υπ’ αριθ. 1016/109/149-α’ από 08-9-09 (Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 1967/10-9-09) Απόφαση κ. Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών).

  • Αίτηση χορήγησης/ανανέωσης άδειας. Σε έντυπο της Υπηρεσίας, με πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου και τις δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας συναφούς προς τις δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει (κατηγορία Α’ ή Β’) . Το δικαιολογητικό αυτό θα απαιτείται από την Υπηρεσία μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 3§4 του Ν.2518/1997. Σημείωση: Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4892/1/76-στ’ από 12-07-2010 Κ.Υ.Α. αποφασίσθηκε η προσκόμιση του ανωτέρω τίτλου, ως δικαιολογητικό, να είναι υποχρεωτική από 01.01.2012 μόνο για τους επιθυμούντες να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για πρώτη φορά ενώ για τους κατέχοντες άδεια μετά την 13.10.2013 καθόσον για τις ανανεώσεις των αδειών εργασίας που λήγουν, όπως ορίζει το άρθρο 9 παρ.1 του Ν.3707/08, δεν απαιτούνται οι τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισης για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του νόμου δηλαδή μέχρι και την 07.10.2013.
  • Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος σχετικού τέλους [Τριάντα Ευρώ (30€)].
  • Φωτοαντίγραφο εγγράφου (θεωρημένο) με το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος.
  • Έλληνες πολίτες: Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια ικανότητας οδηγήσεως ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.: Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε. Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία. Στοιχεία ταυτότητας που έχουν μεταβληθεί δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη).
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι: α) δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια στ’, η’ και θ’ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά, β) δεν κρατείται προσωρινά, γ) δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ’ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του προαναφερόμενου άρθρου και δ) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 8 του ν. 2518/1997 και για κάθε έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο.
  • Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος, από ιατρό με ειδικότητα Ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.
  • Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας.
  • Αυτεπαγγέλτως αναζητούμενα δικαιολογητικά από τις υπηρεσίες παραλαβής τους (σε περίπτωση υποβολής τους από τον ενδιαφερόμενο, η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών δεν πρέπει να απέχει πέρα του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους): α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και β) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.
Views: 0
Spread the love

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Μάθετε περισσότερα συμπληρώνωντας την παρακάτω φόρμα και ένας εκπρόσωπος της Kolossos θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας, για να σας λύσει κάθε απορία.

GDPR - Πολιτική Απορρήτου Kolossos Security - Υπηρεσίες Security
Χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020 'Ψηφιακό Βήμα', Kolossos Security